กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.054-731368  
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ด้านสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ติดต่อเรา
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดอบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การบริหารจัดการขยะ
 สาระน่ารู้
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคจากเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคจากเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19) 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากกนามัย
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากกนามัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โครงการเมืองน่านถนนสะอาดปราศจากขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โครงการเมืองน่านถนนสะอาดปราศจากขยะ  
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการและส่งเสริมงานอาชีพ ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการและส่งเสริมงานอาชีพ ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปิงหลวง (การแข่งขันกีฬาประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปิงหลวง (การแข่งขันกีฬาประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น ณ วัดน้ำแพะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น ณ วัดน้ำแพะ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง โดย งานพัฒนาขุมชนจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง โดย งานพัฒนาขุมชนจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำลี คลองสวยน้ำใส
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำลี คลองสวยน้ำใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดอบรมโครงการ การป้องกันและการกำจัดการระบาดของศัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดอบรมโครงการ การป้องกันและการกำจัดการระบาดของศัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้านการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้านการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับผู้นำท้องที่และราษฎรในพื้นที่ ได้ออกปฏิบัติการ ดับไฟป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับผู้นำท้องที่และราษฎรในพื้นที่ ได้ออกปฏิบัติการ ดับไฟป่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีตำบลปิงหลวง ภายใต้โครงการ “สตรีเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงในครอบครัว”
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีตำบลปิงหลวง ภายใต้โครงการ “สตรีเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงในครอบครัว” 
อบต.ปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
อบต.ปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปิงหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปิงหลวง 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดศรัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดศรัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการถวายเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการถวายเทียนพรรษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
องค์การบริหารส่วนตำลปิงหลวง จัดโครงการ อบต.ปิงหลวง พบประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสุขของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำลปิงหลวง จัดโครงการ อบต.ปิงหลวง พบประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสุขของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการประเพณีไหว้สาพระธาตุปากแพะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดโครงการประเพณีไหว้สาพระธาตุปากแพะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง บวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง บวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น ประจำปี 2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(พิธีสูมาคารวะผู้สูงอายุตำบลปิงหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(พิธีสูมาคารวะผู้สูงอายุตำบลปิงหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงวมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงวมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ภายในสำนักงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ภายในสำนักงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ และกราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ และกราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดและร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดและร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ให้แก่ประชาชนตำบลปิงหลวง และตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมโครงการพลังน้ำเพื่อการเกษตร(เครื่องตะบันน้ำ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมโครงการพลังน้ำเพื่อการเกษตร(เครื่องตะบันน้ำ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมจัดโครงการ “ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 17 ” โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมจัดโครงการ “ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 17 ” โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ทำพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ รายนายเวียน ผัดโน ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ทำพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ รายนายเวียน ผัดโน ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ทำพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ รายนายเวียน ผัดโน ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ทำพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ รายนายเวียน ผัดโน ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการธรรมะม่วนใจ๋ ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการธรรมะม่วนใจ๋ ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมโครงการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธาณสุข ประจำปี พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จัดประชุมโครงการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธาณสุข ประจำปี พ.ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล รวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ณ บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล รวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ณ บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ( โทร.0-5473-1368 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.