กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.054-731368  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ด้านสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ติดต่อเรา
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดอบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การบริหารจัดการขยะ
 สาระน่ารู้
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 จริยธรรมและการรักษาวินัย
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การมีส่วนร่วม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และเลี้ยงสัตว์

2.4.1  เศรษฐกิจ

ข้าว     ร้อยละ  34  ของพื้นที่ทำการโดยใช้พันธุ์  กข .10 , กข. 8 , กข. 6  เกษตรกรทำการเพาะกล้า  โดยการนำเมล็ดข้าวหยอดเป็นหลุมตามแปลงที่เตรียมไว้ หรือในท้องถิ่น เรียกว่า " การถุนข้าว " อายุ 20 – 30 วัน  ถอนต้นกล้าไปปักชำไว้ในแปลงนาอีก  20 - 30  วัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นกล้าลดปริมาณใบ  เพิ่มรวงข้าว  และทำให้ต้นกล้าแก่แข็งแรง  โรคแมลงไม่รบกวน  มีการไพ  คราด  ปักดำ  ใส่ปุ๋ยเคมี   1 - 2 ครั้ง  ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภค

ข้าวโพด   พื้นที่ปลูกร้อยละ  75  ของพื้นที่ทำการเกษตร  ใช้พันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ซีพี  888  เกือบทั้งหมด  การปลูกมีการไถพรวนในพื้นที่ราบหรือลาดชันไม่มากหรือบางรายจะไม่ไถพรวนแต่ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นก่อน  แล้วหยอดเมล็ดภายหลัง  มีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อย  ขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินเสื่อมโทรม  ผลผลิตต่ำ  ผลผลิตจะสูงในพื้นที่ดินสมบูรณ์บริเวณตามลำห้วยหรือพื้นที่บุกเบิกใหม่  ผลผลิตเฉลี่ย  810  กิโลกรัมต่อไร่  (ในบางพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะเกษตรกรมีการบุกรุกป่า) 

ถั่วเหลือง   ใช้พันธุ์เชียงใหม่  60 เกษตรกรจะปลูกถั่วเหลืองหลังจากเกี่ยวข้าว  โดยตัดตอซังข้าว ไม่มีการไถพรวน ปล่อยน้ำเข้าแปลงนา  หยอดเมล็ดตามตอซังข้าว  ส่วนใหญ่ไม่มีการใส่ปุ๋ย 

2.4.2  การเลี้ยงสัตว์       

โค – กระบือ   เป็นพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม  ไว้ใช้งานและเพื่อขาย  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อย  โดยนำไปเลี้ยงตามป่าเชิงเขา  ซึ่งเป็นทำเลที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์  ในช่วงฤดูฝนและบางรายจะพักอยู่กับที่เลี้ยงสัตว์  ช่วงฤดูแล้ง  หลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงนำมาเลี้ยงในทุ่งนา

ไก่  มีการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือจากการบริโภคก็จะขายบางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง  โดยทำเล้าใต้ถุนบ้านหรือตามสวนใกล้หมู่บ้าน  โดยให้อาหารแก่ไก่และหากินเองตามธรรมชาติ 

สุกร   เกษตรกรจะเลี้ยงตามบ้าน  เป็นสุกรขุนเลี้ยงเพื่อขายและบริโภคในหมู่บ้าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ( โทร.0-5473-1368 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.