สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และเลี้ยงสัตว์

2.4.1  เศรษฐกิจ

ข้าว     ร้อยละ  34  ของพื้นที่ทำการโดยใช้พันธุ์  กข .10 , กข. 8 , กข. 6  เกษตรกรทำการเพาะกล้า  โดยการนำเมล็ดข้าวหยอดเป็นหลุมตามแปลงที่เตรียมไว้ หรือในท้องถิ่น เรียกว่า " การถุนข้าว " อายุ 20 – 30 วัน  ถอนต้นกล้าไปปักชำไว้ในแปลงนาอีก  20 - 30  วัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นกล้าลดปริมาณใบ  เพิ่มรวงข้าว  และทำให้ต้นกล้าแก่แข็งแรง  โรคแมลงไม่รบกวน  มีการไพ  คราด  ปักดำ  ใส่ปุ๋ยเคมี   1 - 2 ครั้ง  ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภค

ข้าวโพด   พื้นที่ปลูกร้อยละ  75  ของพื้นที่ทำการเกษตร  ใช้พันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ซีพี  888  เกือบทั้งหมด  การปลูกมีการไถพรวนในพื้นที่ราบหรือลาดชันไม่มากหรือบางรายจะไม่ไถพรวนแต่ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นก่อน  แล้วหยอดเมล็ดภายหลัง  มีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อย  ขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินเสื่อมโทรม  ผลผลิตต่ำ  ผลผลิตจะสูงในพื้นที่ดินสมบูรณ์บริเวณตามลำห้วยหรือพื้นที่บุกเบิกใหม่  ผลผลิตเฉลี่ย  810  กิโลกรัมต่อไร่  (ในบางพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะเกษตรกรมีการบุกรุกป่า) 

ถั่วเหลือง   ใช้พันธุ์เชียงใหม่  60 เกษตรกรจะปลูกถั่วเหลืองหลังจากเกี่ยวข้าว  โดยตัดตอซังข้าว ไม่มีการไถพรวน ปล่อยน้ำเข้าแปลงนา  หยอดเมล็ดตามตอซังข้าว  ส่วนใหญ่ไม่มีการใส่ปุ๋ย 

2.4.2  การเลี้ยงสัตว์       

โค – กระบือ   เป็นพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม  ไว้ใช้งานและเพื่อขาย  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อย  โดยนำไปเลี้ยงตามป่าเชิงเขา  ซึ่งเป็นทำเลที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์  ในช่วงฤดูฝนและบางรายจะพักอยู่กับที่เลี้ยงสัตว์  ช่วงฤดูแล้ง  หลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงนำมาเลี้ยงในทุ่งนา

ไก่  มีการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือจากการบริโภคก็จะขายบางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง  โดยทำเล้าใต้ถุนบ้านหรือตามสวนใกล้หมู่บ้าน  โดยให้อาหารแก่ไก่และหากินเองตามธรรมชาติ 

สุกร   เกษตรกรจะเลี้ยงตามบ้าน  เป็นสุกรขุนเลี้ยงเพื่อขายและบริโภคในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด