กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.054-731368  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และเลี้ยงสัตว์

2.4.1  เศรษฐกิจ

ข้าว     ร้อยละ  34  ของพื้นที่ทำการโดยใช้พันธุ์  กข .10 , กข. 8 , กข. 6  เกษตรกรทำการเพาะกล้า  โดยการนำเมล็ดข้าวหยอดเป็นหลุมตามแปลงที่เตรียมไว้ หรือในท้องถิ่น เรียกว่า " การถุนข้าว " อายุ 20 – 30 วัน  ถอนต้นกล้าไปปักชำไว้ในแปลงนาอีก  20 - 30  วัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นกล้าลดปริมาณใบ  เพิ่มรวงข้าว  และทำให้ต้นกล้าแก่แข็งแรง  โรคแมลงไม่รบกวน  มีการไพ  คราด  ปักดำ  ใส่ปุ๋ยเคมี   1 - 2 ครั้ง  ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภค

ข้าวโพด   พื้นที่ปลูกร้อยละ  75  ของพื้นที่ทำการเกษตร  ใช้พันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ซีพี  888  เกือบทั้งหมด  การปลูกมีการไถพรวนในพื้นที่ราบหรือลาดชันไม่มากหรือบางรายจะไม่ไถพรวนแต่ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นก่อน  แล้วหยอดเมล็ดภายหลัง  มีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อย  ขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินเสื่อมโทรม  ผลผลิตต่ำ  ผลผลิตจะสูงในพื้นที่ดินสมบูรณ์บริเวณตามลำห้วยหรือพื้นที่บุกเบิกใหม่  ผลผลิตเฉลี่ย  810  กิโลกรัมต่อไร่  (ในบางพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะเกษตรกรมีการบุกรุกป่า) 

ถั่วเหลือง   ใช้พันธุ์เชียงใหม่  60 เกษตรกรจะปลูกถั่วเหลืองหลังจากเกี่ยวข้าว  โดยตัดตอซังข้าว ไม่มีการไถพรวน ปล่อยน้ำเข้าแปลงนา  หยอดเมล็ดตามตอซังข้าว  ส่วนใหญ่ไม่มีการใส่ปุ๋ย 

2.4.2  การเลี้ยงสัตว์       

โค – กระบือ   เป็นพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม  ไว้ใช้งานและเพื่อขาย  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อย  โดยนำไปเลี้ยงตามป่าเชิงเขา  ซึ่งเป็นทำเลที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์  ในช่วงฤดูฝนและบางรายจะพักอยู่กับที่เลี้ยงสัตว์  ช่วงฤดูแล้ง  หลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงนำมาเลี้ยงในทุ่งนา

ไก่  มีการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือจากการบริโภคก็จะขายบางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง  โดยทำเล้าใต้ถุนบ้านหรือตามสวนใกล้หมู่บ้าน  โดยให้อาหารแก่ไก่และหากินเองตามธรรมชาติ 

สุกร   เกษตรกรจะเลี้ยงตามบ้าน  เป็นสุกรขุนเลี้ยงเพื่อขายและบริโภคในหมู่บ้าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ( โทร.0-5473-1368 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.