สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

  การบริการพื้นฐาน

1)   การคมนาคม

-ใช้ถนนสายหลักที่ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอเป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท น.น.4010 ระยะทาง 20  กิโลเมตร

-ถนนระหว่างหมู่บ้าน  เป็นถนนคอนกรีต  ประมาณ 95 % เป็นถนนดินลูกรัง  5%

2)   การโทรคมนาคม

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต        จำนวน 1  แห่ง

-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน 8  แห่ง

-หอกระจายข่าว                         จำนวน 10  แห่ง

3)   ไฟฟ้า

     -มีไฟฟ้าใช้แล้วทั้ง  8  หมู่บ้าน  คิดเป็น 100%  ของครัวเรือนทั้งหมด

 

4)   ประปาและแหล่งน้ำ

-    ฝาย                       28     แห่ง

-    อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก        5       แห่ง

-    ประปามาตรฐาน           8       แห่ง  

-    ประปาภูเขา                10      แห่ง

-    บ่อน้ำตื้น                   23     แห่ง

2.2.7      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                -    บ้านพักสายตรวจประจำตำบล              จำนวน         1       แห่ง

-    เครื่องเตือนภัยธรรมชาติแบบมือหมุน        จำนวน         1       เครื่อง

-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           จำนวน         104    คน

 

2.2.8     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลปิงหลวงนับถือศาสนาพุทธ

วัด/สำนักสงฆ์  มีจำนวน 8 แห่ง  ได้แก่

1)   พระธาตุปากแพะ        ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5

2)   วัดปิงหลวง              ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10

3)   วัดปิงใน                ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4

4)  วัดบ้านต้นต้อง          ตั้งอยู่  หมู่ที่  5

5)   วัดบ้านน้ำแพะ          ตั้งอยู่  หมู่ที่  6

6)   วัดบ้านน้ำเคิม           ตั้งอยู่  หมู่ที่  7

7)   สำนักสงฆ์น้ำลีใต้        ตั้งอยู่  หมู่ที่  8

8)  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านห้วยเย็น  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4

 

 

2.2.9     ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม และงานวันสำคัญต่างๆ

ตำบลปิงหลวง  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  และงานวันสำคัญต่างๆ  ที่มีอิทธิพลทางความคิดของชุมชน ดังนี้       

1.   ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ช่วงเดือน  เมษายน  หรือ  7  เหนือ

2.   ประเพณีไหว้สาพระยาหลวง             ช่วงเดือน  พฤษภาคม  หรือ  เดือน 9 ขึ้น 3 ค่ำ

2.   ประเพณีไหว้สาพระธาตุปากแพะ         ช่วงเดือน  พฤษภาคม  หรือ  8 เป็ง

3.   ประเพณีเข้าพรรษา                     ช่วงเดือน  กรกฎาคม  หรือ  เดือน  10  เหนือ

4.   ประเพณีออกพรรษา                    ช่วงเดือน  12  อ้าย  เหนือ

5.   พิธีสืบชะตาบ้าน                         ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

6.   พิธีบายศรีสู่ขวัญ                        ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

7.   พิธีสะเดาะเคราะห์                      ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

8.   ประเพณีลอยกระทง                     ช่วงเดือน  พฤศจิกายน

10.  งานวันเด็กแห่งชาติ                      ช่วงเดือน  มกราคม

องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด