กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.054-731368  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

  การบริการพื้นฐาน

1)   การคมนาคม

-ใช้ถนนสายหลักที่ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอเป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท น.น.4010 ระยะทาง 20  กิโลเมตร

-ถนนระหว่างหมู่บ้าน  เป็นถนนคอนกรีต  ประมาณ 95 % เป็นถนนดินลูกรัง  5%

2)   การโทรคมนาคม

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต        จำนวน 1  แห่ง

-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน 8  แห่ง

-หอกระจายข่าว                         จำนวน 10  แห่ง

3)   ไฟฟ้า

     -มีไฟฟ้าใช้แล้วทั้ง  8  หมู่บ้าน  คิดเป็น 100%  ของครัวเรือนทั้งหมด

 

4)   ประปาและแหล่งน้ำ

-    ฝาย                       28     แห่ง

-    อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก        5       แห่ง

-    ประปามาตรฐาน           8       แห่ง  

-    ประปาภูเขา                10      แห่ง

-    บ่อน้ำตื้น                   23     แห่ง

2.2.7      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                -    บ้านพักสายตรวจประจำตำบล              จำนวน         1       แห่ง

-    เครื่องเตือนภัยธรรมชาติแบบมือหมุน        จำนวน         1       เครื่อง

-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           จำนวน         104    คน

 

2.2.8     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลปิงหลวงนับถือศาสนาพุทธ

วัด/สำนักสงฆ์  มีจำนวน 8 แห่ง  ได้แก่

1)   พระธาตุปากแพะ        ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5

2)   วัดปิงหลวง              ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10

3)   วัดปิงใน                ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4

4)  วัดบ้านต้นต้อง          ตั้งอยู่  หมู่ที่  5

5)   วัดบ้านน้ำแพะ          ตั้งอยู่  หมู่ที่  6

6)   วัดบ้านน้ำเคิม           ตั้งอยู่  หมู่ที่  7

7)   สำนักสงฆ์น้ำลีใต้        ตั้งอยู่  หมู่ที่  8

8)  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านห้วยเย็น  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4

 

 

2.2.9     ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม และงานวันสำคัญต่างๆ

ตำบลปิงหลวง  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  และงานวันสำคัญต่างๆ  ที่มีอิทธิพลทางความคิดของชุมชน ดังนี้       

1.   ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ช่วงเดือน  เมษายน  หรือ  7  เหนือ

2.   ประเพณีไหว้สาพระยาหลวง             ช่วงเดือน  พฤษภาคม  หรือ  เดือน 9 ขึ้น 3 ค่ำ

2.   ประเพณีไหว้สาพระธาตุปากแพะ         ช่วงเดือน  พฤษภาคม  หรือ  8 เป็ง

3.   ประเพณีเข้าพรรษา                     ช่วงเดือน  กรกฎาคม  หรือ  เดือน  10  เหนือ

4.   ประเพณีออกพรรษา                    ช่วงเดือน  12  อ้าย  เหนือ

5.   พิธีสืบชะตาบ้าน                         ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

6.   พิธีบายศรีสู่ขวัญ                        ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

7.   พิธีสะเดาะเคราะห์                      ตามช่วงเหตุการณ์ของชุมชน

8.   ประเพณีลอยกระทง                     ช่วงเดือน  พฤศจิกายน

10.  งานวันเด็กแห่งชาติ                      ช่วงเดือน  มกราคม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ( โทร.0-5473-1368 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.