สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.233.219.101  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
 
ด้านสังคม
 

ข้อมูลด้านสังคม

2.2.1 การเมืองการปกครอง

ตำบลปิงหลวง  เดิมขึ้นกับตำบลเมืองลี อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ต่อมา พ.ศ. 2521 อำเภอนาหมื่นได้แยกออกจากอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็น กิ่งอำเภอนาหมื่นและได้แยกตำบลปิงหลวงออกจากเมืองลี ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะกระจุกอยู่กันตามสองข้างทางติดลำห้วยและบริเวณหุบเขา  มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน  10 หมู่บ้านได้แก่ 

1. บ้านดอนมูล      หมู่ที่   1       

2.  บ้านปิงหลวง    หมู่ที่   2

         3.  บ้านปิงใน       หมู่ที่   3               

         4.  บ้านห้วยเย็น    หมู่ที่  4

          5.  บ้านต้นต้อง   หมู่ที่   5              

          6.  บ้านน้ำแพะ   หมู่ที่  6

7.  บ้านน้ำเคิม    หมู่ที่   7               

8.  บ้านน้ำลีใต้   หมู่ที่  8

9.  บ้านน้ำทา    หมู่ที่   9              

10. บ้านค่างาม  หมู่ที่  10

 เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  ได้แก่ บ้านปิงหลวง บ้านต้นต้อง บ้านน้ำแพะ  และ   บ้านน้ำเคิม                

ประวัติชุมชน

หมู่ที่  1  บ้านดอนมูล

        ประมาณ 90 ปีผ่านมา มีหมู่บ้านใกล้กัน 3 ละแวก คือบ้านเหล่า บ้านดงและบ้านนาบอน แต่ละละแวกมีไม่มากประมาณ 5-6 หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2475 ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทั้งสามละแวกจึงพากันอพยพไปอยู่ในละแวกเดียวกันทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านนามูล สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนามูลเนื่องจากหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ได้เกิดเป็นที่ราบลุ่ม (ปัจจุบันคือนาป้อม) และหลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านดอนมูล และประกอบกับเดิมมีหมู่บ้าน ชื่อบ้านคอกหวาน และตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านจำบอน เดิมบ้านดอนมูลและบ้านจำบอนสามารถเดินทางหากันได้โดยใช้ทางลัดระหว่างช่องผา แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีลำน้ำที่ไหลผ่าน  จึงทำให้ต้องเดินทางอ้อม โดยผ่านหมู่ที่ 10 และ 2 ตามลำดับ 

หมู่ที่  2  บ้านปิงหลวง

        บ้านปิงหลวง  เดิมทีอพยพมาจากตอนใต้ของแม่น้ำน่าน  ในสมัยสงครามโลกจึงอพยพลูกหลานลี้ภัยมาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างลำน้ำลี ขึ้นกับอำเภอนาน้อย และได้แบ่งการปกครองออกเป็นสองอำเภอ คืออำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอนาหมื่น  เมื่อ พ.ศ. 2524 ได้แยกตำบลจากตำบลเมืองลีเป็นสองตำบล คือตำบลเมืองลีและตำบลปิงหลวง เดิมมีชื่อว่าบ้านคือ  และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปิงหลวง เมื่อ พ.ศ. 2524 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

หมู่ที่  3  บ้านปิงใน

บ้านปิงใน ก่อตั้งมาประมาณ 300 ปี ผู้ก่อตั้งชื่อนายอุต อุตมา เป็นบุคคลที่อพยพมากจากบ้านงิ้วโงก อ.เวียงสา จ.น่าน และประชากรกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจ.แพร่ การคมนาคมโดยการเดินทางเท้า ผ่านมาทางบ้านเชตะวัน หรือบ้านแตก อ.นาน้อย จ.น่าน โดยผ่านหมู่บ้านต่างๆ ของต.เมืองลี และอยู่ลึกมาถึงทางสุดของการเดินทาง จึงให้ชื่อหมู่บ้าน ว่าบ้านปิงใน  เดิมขึ้นอยู่กับ ต.เมืองลี อ.นาน้อย จ.น่าน ในวันที่ 9 ต.ค. 2521 ได้ตั้งเป็นกิ่งอ.นาหมื่น และแยกหมู่บ้านจากต.เมืองลี เป็นต.ปิงหลวง

หมู่ที่  4  บ้านห้วยเย็น

บ้านห้วยเย็น เดิมขึ้นกับหมู่ 3 ต.ปิงหลวง ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงแยกออกมาเป็นอีก 1 หมู่บ้าน  โดยได้จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมีชาวบ้านเดินทางเท้า เพื่อทำการค้าขาย แล้วผ่านมาเจอลำห้วยที่ใสสะอาด เย็นเป็นพิเศษ จึงตั้งชื่อว่า บ้านห้วยเย็น

หมู่ที่  5  บ้านต้นต้อง

บ้านต้นต้องเดิมชื่อว่าบ้านบวก ตั้งหมู่บ้านขึ้นสมัยปลายกรุงธนบุรี เดิมมีสามเผ่า เผ่าที่หนึ่งมาจากอำเภอเชียงดาว เผ่าที่สองมาจากเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์ เผ่าที่สามมาจากเมืองฝาง มีพรานสน พรานจ๋อม ครอบครัวสองพี่น้องมาตั้งอยู่แบบดึกดำบรรพ เป็นครอบครัวแรกของบ้านต้นต้อง  ต่อมามีพระยาตากและพระยามหากษัตริย์ศึก พระยาพิชัยดาบหัก ยกทัพตีเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์ แตกอพยพมาอยู่เมืองลี้(นามเดิม) ปัจจุบันเป็นตำบลเมืองลี และตำบลปิงหลวงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น สาเหตุที่ชื่อบ้านต้นต้องเนื่องจากมีการก่อตั้งวัดขึ้นในหมู่บ้าน ชื่อวัดบ้านต้อง จึงเปลี่ยนชื่อบ้านตามชื่อวัด ว่าบ้านต้องหรือบ้านต้นต้อง

หมู่ที่  6  บ้านน้ำแพะ

บ้านน้ำแพะเริ่มมีคนเข้ามาอยู่เมื่อ พ.ศ.2400 มีคนเล่าขานสืบทอดกันมาว่า   มีคนมาจากเวียงโกศัย( จังหวัดแพร่ ) และคนบ้านแฝก (อุตรดิตถ์ )สองคน ติดตามแพะป่า สองตัวซึ่งเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนี้ที่อุดมไปโดยน้ำและป่าไม้น้อยใหญ่นานาชนิด แล้วพอทั้งสองมองเห็นแพะสองตัวกำลังกินน้ำที่ลำห้วย ทั้งสองคนเข้าไปใกล้ๆ หวังจะจับแพะ แพะทั้งสองตัวก็หายไปที่ลำห้วยนั้น เลยเรียกชื่อว่า ห้วยน้ำแพะ ต่อมามีคนเวียงโกศัย คนบ้านแฝก อุตรดิตถ์ คนเมืองนันทบุรี เข้ามาอยู่ จนกระทั่งทางราชการมีคำสั่งให้ตั้งเป็นหมู่บ้าน แต่งตั้งผู้นำหมู่บ้านขึ้น ชื่อบ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 9ตำบลเมืองลี อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (สมัยนั้น)

หมู่ที่  7  บ้านน้ำเคิม

หมู่บ้านน้ำเคิม เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรไม่มาก แต่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  และมีนายมัง  ขันจ๋อย  ราษฎรบ้านห้วยเลิศ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านมาตั้งหมู่บ้านที่ข้างลำน้ำเคิม ประมาณสิบหลังคาเรือน  ภายหลังมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อของลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน คือ ห้วยน้ำเคิม เป็นชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านน้ำลีใต้

        ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ของตำบลเมืองลี(ในขณะนั้น) ได้มาแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอยอยู่นานหลายปี และได้ชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่จนเป็นบริเวณกว้าง และได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นหมู่ที่ 8 ของตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

หมู่ที่ 9 บ้านน้ำทา

ในอดีตบ้านน้ำทาขึ้นอยู่กับบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลี อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ต่อจากนั้นทางราชการได้แยกอำเภอ – แยกตำบล – แยกหมู่บ้าน ออกมาเป็นบ้านน้ำทาหมู่ที่ 9 ตำบลปิงหลวง กิ่งอำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน บ้านน้ำทาตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก และแต่เดิมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างขัดสน และไม่มีที่ประกอบอาชีพ  หลังจากได้แยกหมู่บ้าน ประชาชนจึงได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน มาจนปัจจุบัน

หมู่ที่ 10 บ้านมะค่างาม

        บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 10 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง  แต่ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น พ.ศ.2522 ทางราชการจึงแต่งตั้งเป็นอีกหมู่บ้าน โดยชื่อมะค่างามนี้เรียกขานตามผู้เฒ่าผู้แก่ เนื่องจากกลางหมู่บ้าน (บริเวณหน้าวัดปิงหลวงในปัจจุบัน) มีต้นมะค่าโมงอยู่ จึงได้ตั้งชื่อตามต้นไม้ดังกล่าว

ตารางที่ 2-1 : แสดงจำนวนประชากรในตำบลปิงหลวง

หมู่ที่

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

1

บ้านดอนมูล

97

67

164

53

2

บ้านปิงหลวง

200

208

408

119

3

บ้านปิงใน

256

226

482

138

4

บ้านห้วยเย็น

161

150

311

82

5

บ้านต้นต้อง

254

227

481

115

6

บ้านน้ำแพะ

207

197

404

99

7

บ้านน้ำเคิม

129

116

245

62

8

บ้านน้ำลีใต้

118

124

242

79

9

บ้านน้ำทา

64

71

135

41

10

บ้านมะค่างาม

134

111

245

66

รวมทั้งสิ้น

1,609

1,487

3,096

862

  ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน  ณ  ปี 2560

ตารางที่  2-2 : แสดงจำนวนหมู่บ้าน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง  มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ / บ้าน

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

หมู่ที่  1  บ้านดอนมูล

หมู่ที่  2  บ้านปิงหลวง

หมู่ที่  3  บ้านปิงใน

หมู่ที่  4  บ้านห้วยเย็น

หมู่ที่  5  บ้านต้นต้อง

หมู่ที่  6  บ้านน้ำแพะ

หมู่ที่  7  บ้านน้ำเคิม

หมู่ที่  8  บ้านน้ำลีใต้

หมู่ที่  9  บ้านน้ำทา

หมู่ที่ 10 บ้านมะค่างาม

นายผดุงเกียรติ์  ป่องนัน

นายวิทยา    ฝั้นพรหมมินทร์

นายพยุงศักดิ์  สมปานวัง

นางกฤตพร  ตุ้ยแก้ว

นางระพีพร  บุญรังษี

นายณฐพล  อมรทิพย์วงศ์

นายสุรีรัตน์  ภัทธนกิตติกูล

นางจุฑารัตน์  คำฤทธิ์

นายพรรณิกา  คำเทพ

นายชรินทร์  อินต๊ะเหล็ก

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

กำนันตำบลปิงหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์   2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  17  คน เป็นชาย  จำนวน  13  คน  หญิง  จำนวน 4  คน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง จำนวน 1 คน

2.2.2    อาชีพ

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                อาชีพเกษตรกรรม                                               88%

                อาชีพรับจ้างทั่วไป                                               10%

                อาชีพค้าขาย / รับราชการ / อื่น ๆ                                5%

2.2.3    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                -   ปั้มน้ำมันและก๊าซ                            8      แห่ง

                -   ร้านค้าปลีก                                 20     แห่ง

                -   ร้านซ่อมรถ                                 3      แห่ง

-   โรงสีข้าว                                    11      แห่ง

2.2.4    การศึกษา

        -  โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน  5   แห่ง  ได้แก่

        1) โรงเรียนบ้านปิงหลวง         หมู่ที่  2                2) โรงเรียนบ้านปิงใน           หมู่ที่  3

        3) โรงเรียนบ้านน้ำแพะ         หมู่ที่  6                4) โรงเรียนบ้านน้ำเคิม          หมู่ที่  7

        5) โรงเรียนบ้านน้ำลีใต้          หมู่ที่  8

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1   แห่ง  ได้แก่

1) โรงเรียนปิงหลวงประชาสามัคคี               หมู่ที่  1

        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  3   แห่ง  ได้แก่

        1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปิงหลวง  หมู่ที่  10        2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเคิม  หมู่ที่  7     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลีใต้  หมู่ที่  8

        -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  10   แห่ง

2.2.5    การสาธารณสุข

  มีสถานบริการสาธารณสุข / บริการชุมชน  จำนวน  11  แห่ง  คือ

1)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลปิงหลวง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านดอนมูล 

2)    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   ประจำหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด