สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     13-08-2562 70
2  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง การสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ด้วยวิธีการรับโอน     05-08-2562 220
3  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยิ่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่     05-04-2562 302
4  แจ้งการชำระภาษรโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒     16-01-2562 771
5  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป     03-01-2562 1073
6  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่     20-12-2561 565
7  ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.ปิงหลวง ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยตนเอง เพื่อวัดระดับคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามช่องทางท้ายข้อความนี้     08-11-2561 704
8  ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561     30-10-2561 785
9  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561     01-10-2561 712
10  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561     01-10-2561 640
11  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561     03-09-2561 631
12  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561     01-08-2561 731
13  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ประชาสัมพันธ์ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ     24-07-2561 986
14  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561     02-07-2561 521
15  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561     04-06-2561 591
16  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561     01-05-2561 602
17  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561     02-04-2561 520
18  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง     23-03-2561 13212848
19  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลปิงหลวง หมู่ที่ 2 บ้านปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน     14-03-2561 112296
20  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561     02-03-2561 601
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด