สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ทดสอบ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    23.23.22.200  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงค่ะ
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 04-12-2556 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 04-12-2556 ]การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 04-12-2556 ]เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
  [ 02-12-2556 ]ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารนำเสนอ ก.จังหวัดน่าน เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย) ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับ ค.ศ.1) 
  [ 02-12-2556 ]โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขานุการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 
  [ 02-12-2556 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคระกรรมการพนักงานส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
  [ 29-11-2556 ]การคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 28-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 พ.ย. 56)
  [ 28-11-2556 ]การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 27-11-2556 ]การจัดงานประกาศวาระของกล่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2556 - 2557 
  [ 26-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงปบระมาณ พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 (เงินเข้าวันที่ 26 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินเดือนค่าจ้างฯ บุคลากรถ่ายโอน เงินสิทธิประโยชน์ (เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 (เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งวด 1) เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56
  [ 21-11-2556 ]แนวทางปกิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 
  [ 21-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 56) 
  [ 20-11-2556 ]ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  [ 20-11-2556 ]อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการเลือกตั้งของ อปท. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 56 ขอให้รายงานภายในวันที่ 22 พ.ย. 56 ให้จงได้ 
  [ 19-11-2556 ]ให้ อปท. ที่มีรายชื่อบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56 นี้ (ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0023.5/ว 4164 ลงวันที่ 5 พ.ย. 56) 
  [ 19-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 56) 
  [ 18-11-2556 ]รายงานจำนวนยอดผู้สูงอายุ และคนพิการ 
  [ 18-11-2556 ]เร่งรัดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของ อปท.  
  [ 18-11-2556 ]ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ อปท.
  [ 15-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน  
  [ 14-11-2556 ]การสนับสนุนเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี 
  [ 14-11-2556 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 14-11-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรกำลังฯ
  [ 13-11-2556 ]ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/56 
  [ 13-11-2556 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 13-11-2556 ]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 
  [ 11-11-2556 ]อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 4069 ลงวันที่ 29 ตุลาคม เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ อปท. เร่งรัดการจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ใช้งานในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
  [ 07-11-2556 ]การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
  [ 07-11-2556 ]แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 07-11-2556 ]รายชื่อ อปท. ที่ต้องรายงานการบริหารงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลด้วย 
  [ 06-11-2556 ]การบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-11-2556 ]การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.  
  [ 05-11-2556 ]ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ข้อมูล ณ วันที่ 05/11/56 
  [ 04-11-2556 ]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 30-10-2556 ]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 29-10-2556 ]ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด
  [ 29-10-2556 ]การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 29-10-2556 ]การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 29-10-2556 ]แจ้งแก้ไขรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2556 (CCTV และ ลานกีฬา) 
  [ 29-10-2556 ]แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 28-10-2556 ]หลักเหณฑ์และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 28-10-2556 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ ตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ 
  [ 24-10-2556 ]แจ้ง อปท.ดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 24/10/56) 
  [ 22-10-2556 ]การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 17-10-2556 ]การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 
  [ 16-10-2556 ]ให้ อปท. ที่มีรายชื่อ รายงานสถิติการคลัง ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2556) 
  [ 15-10-2556 ]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
  [ 14-10-2556 ]รายงานข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ปี 2556 
  [ 11-10-2556 ]การพิจารณาประเมินผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
  [ 11-10-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 11-10-2556 ]การนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ อปท. ที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลและนำเข้าข้อมูลแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 
  [ 11-10-2556 ]อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. ปี 2556 เดือน ส.ค. ก.ย. 56 ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 56 
  [ 11-10-2556 ]อปท. ที่ปิดบัญชี e-LAAS สำเร็จ
  [ 10-10-2556 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 10-10-2556 ]ขอให้ อปท. ที่มรายชื่อดังต่อไปนี้ ออกใบเสร็จรับเงินส่งกลุ่มงานการเงิน บัญชีฯ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ให้จงได้ 
  [ 09-10-2556 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด